Bedrijfsleider, niet ‘zomaar’ lenen van en aan uw vennootschap

Geld lenen van en aan de vennootschap is een courant gebruik voor menig ondernemer. Eén van de meest gestelde vragen hierbij is: Welke intrest reken ik (mezelf) aan? Wat de fiscus als toelaatbaar beschouwd, hangt bovendien af van het type lening. We zetten dit kort op een rijtje.

Lenen van de vennootschap

Een bedrijfsleider die geld uit zijn vennootschap nodig heeft, maakt vaak gebruik van de techniek van de lening. Er bestaan drie types van vaak gebruikte leningen: het kan gaan over de debitering van de rekening-courant van de bedrijfsleider, een gewone lening met vaste looptijd of een hypothecaire lening.

Logischerwijs wil je zo goedkoop mogelijk bij jezelf gaan lenen, wat uiteraard een doorn in het oog is van de fiscus

Indien de bedrijfsleider te lage rente betaalt, of een renteloze lening aangaat, dan wordt er een (privé) belastbaar voordeel van alle aard gecreëerd, waarop je personenbelasting verschuldigd bent. Om de waarde van het voordeel van alle aard vast te stellen worden referentievoeten gebruikt. Per type van lening worden deze jaarlijks herzien via een Koninklijk Besluit.

Het KB van 28/1/2018 legt de rentevoeten vast voor de leningsovereenkomsten die zijn gesloten vanaf 1 januari 2017. Het voordeel van alle aard wordt berekend via volgende formule: referentievoet op jaarbasis volgens type lening –werkelijk aangerekende rentevoet

De volgende referentierentevoeten zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2017 gesloten leningsovereenkomsten:

Twee adviezen zijn dus zo te geven:

  • Hou het debetsaldo van de rekening-courant in de vennootschap goed in de gaten, en betaal deze zo spoedig mogelijk terug. De aan te rekenen intresten zijn immers hoog. Dit ondanks de kleine daling van de fictieve debetrente voor rekeningen courant van 9,27% (voor inkomstenjaar 2016) naar 8,78% (voor inkomstenjaar 2017).
  • Definieer duidelijk welk type lening u aangaat, en neem dit op in een geschrift. Op deze manier kan u bij een latere controle de toegepaste intrestvoet verantwoorden.

Lenen aan de vennootschap

Wanneer een bedrijfsleider gaat lenen aan zijn vennootschap is de omgekeerde situatie van toepassing.  De vennootschap is hierop interest op verschuldigd, waardoor dit een techniek is om op fiscaalvriendelijke wijze geld aan de vennootschap te onttrekken. De aangerekende intrest is immers een aftrekbare kost en u bent hier zelf “slechts” 30% roerende voorheffing verschuldigd.

Er ontstaat hierdoor vaak discussie over de hoogte van de interest die hierop wordt aangerekend. In geval van discussie met de administratie over de hoogte van deze marktrente dan kan zij het overdreven deel van de interest herkwalificeren als dividend. Gevolg hiervan is dat u toch vennootschapsbelasting zal verschuldigd zijn op de aangerekende intresten.

De marktrente is het maximum aan interestvergoeding die kan toegerekend worden aan de creditzijde van de rekening-courant. De belastingplichtige probeert zich vaak te verdedigen via een kredietvoorstel van een bank die hetzelfde tarief zou vragen in dezelfde omstandigheden. De administratie gaat hier in de praktijk niet altijd mee akkoord.

Om deze discussies te vermijden werd de marktrente vervangen door een nieuw criterium, de programmawet van 27/12/2017 bepaalt welke rentevoet op het creditsaldo van de rekening-courant aanvaardbaar is voor de aftrekbaarheid in hoofde van de vennootschap.

De Nationale Bank maakt op haar website de tarieven van de rentevoeten bekend: http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=nl Deze rentevoeten mogen verhoogd worden met 2,5%. Bij wijze van voorbeeld, indien u in 2017 een lening heeft afgesloten dan betekent dit een max. rentevoet van 4,2%. (1,7% + 2,50%). Deze nieuwe regelgeving gaat wel pas in vanaf 2020.

Hoe dan ook, indien u wenst te lenen van of aan de vennootschap, bezint eer u begint!

 

 

Strategica - Rekening courant
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"Advies met kennis van zaken heeft ons weloverwogen beslissingen doen nemen. Aanrader!"
Leliaert – Temse

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.