De effectentaks zindert na in de personenbelasting AJ2019

De effectentaks

De effectentaks werd ingevoerd in uitvoering van het ‘Zomerakkoord 2017’. Deze nieuwe belasting zorgt er voor dat iedere natuurlijke persoon vanaf 2018 verplicht werd om een belasting te betalen van 0,15% als hun effectenrekeningen een totale som van minimum €500.000 vertegenwoordigen. De taks is verschuldigd van zodra de gemiddelde waarde van €500.000 werd overschreden. Hierbij wordt rekening gehouden met de som van zowel binnen- en buitenlandse effectenrekeningen waar een natuurlijke persoon titularis van is.

De personenbelasting AJ2019

Het netto aantal codes van de belastingaangifte 2019 is met 6 gestegen. Hierbij vestigen we graag uw aandacht op Vak XIV van deel 1 van de belastingaangifte AJ 2019 m.n.

‘Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland, juridische constructies, leningen aan startende kleine vennootschappen en effectenrekeningen’.

In dit vak werd een nieuwe rubriek E. Effectenrekeningen ingevoerd, met de nieuwe codes 1072 en 2072. Deze codes dient u aan te kruisen indien u titularis bent van meerdere effectenrekeningen.

Deze nieuwe rubriek is een controlemechanisme die de uitvoerbaarheid van de effectentaks moet bespoedigen. Indien de gemiddelde waarde van €500.000 bij één financiële instelling wordt overschreden dan wordt de effectentaks automatisch geïnd door deze financiële instelling. Wie titularis is van bijvoorbeeld 3 effectenrekeningen bij 3 afzonderlijke financiële instellingen, zal zelf aangifte moeten doen voor de betaling van de effectentaks. Deze nieuwe code is als het ware een alarmbel voor de fiscus om na te gaan bij wie men best eens kan controleren of de effectentaks van toepassing is, en of deze correct geïnd of aangegeven werd.

Meldplicht

De meldplicht in de aangifte personenbelasting is van toepassing op iedere titularis van meerdere effectenrekeningen, ongeacht de waarde. Als houder van één effectenrekening bestaat geen verplichting.

De wet omschrijft hierbij een titularis van een effectenrekening als volgt:

  • Iedere houder van een effectenrekening zowel als volle of blote eigenaar of vruchtgebruiker
  • Iemand die door de kredietinstelling, beursvennootschap of beleggingsonderneming als houder van een effectenrekening is geregistreerd omdat deze de rekening beheert

Deze meldingsplicht staat dus volledig los van het al dan niet verschuldigd zijn van de effectentaks

  • Heeft u één effectenrekening van € 1.000.000, dan heeft u geen meldingsplicht maar bent u wel effectentaks verschuldigd;
  • Heeft u twee effectenrekeningen van elk € 10.000, dan heeft u wel een meldingsplicht, maar bent u geen effectentaks verschuldigd.

Vereenvoudigde aangifte?

Deze nieuwe rubriek in de aangifte personenbelasting betekent dus een extra verplichting voor bijzonder veel belastingplichtigen die ver van de taxatiegrens zijn verwijderd.

Denk hierbij aan de drie miljoen belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Deze nieuwe codes vernietigen als het ware dit systeem.

Zo denken we aan de groep van gepensioneerden, die titularis zijn van meerdere effectenrekeningen. Zij zullen het vereenvoudigd voorstel tot aangifte handmatig moeten aanvullen of online corrigeren via tax-on-web.

Burgerlijke maatschap?

Indien een burgerlijke maatschap, een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, houder is van een effectenrekening dan worden de maten geacht titularis te zijn. Ook hier geldt dus een aangifteplicht in de personenbelasting.

Effectentaks bij onverdeeldheid

Daar stopt het echter niet. De maten van een maatschap zijn doorgaans ouders met hun kinderen, waarbij de eigendom vaak in onverdeeldheid wordt aangehouden. Effectenrekeningen kunnen ook buiten een maatschap in onverdeeldheid aangehouden worden.

De wet bepaalt dat iedere rekeninghouder geacht wordt een gelijk aandeel van de effecten te bezitten, ook al strookt dit volledig niet met de realiteit.

Stel: De ouders bezitten elk 1% van de effectenrekening. Beide kinderen bezitten elk 49%. Voor de inning van de effectentaks gaat de financiële instelling ervan uit dat beide ouders en beide kinderen elk 25% bezitten.

U heeft echter zelf de mogelijkheid om dit te weerleggen ten opzichte van de fiscus.

In geval van een effectenrekening in een burgerlijke maatschap, of een effectenrekening in onverdeeldheid of vruchtgebruik/blote eigendom, kan het dus wenselijk zijn om een gezamenlijke aangifte te doen of teruggave te vorderen voor ten onrechte ingehouden effectentaks.

Conclusie

Welke effecten heeft de effectentaks op uw persoonlijke situatie? Het is een vraag die iedereen zich moet stellen, of u nu een effectenrekening heeft van € 5.000 of € 500.000.

  • Weet u hoe uw aangifte in de personenbelasting moet gebeuren?
  • Wat is de impact van deze maatregelen op uw persoonlijk vermogen?
  • Bent u effectentaks verschuldigd, en zo ja, kan u deze vermijden?
  • Kent u de fiscaal gunstige alternatieven?

De adviseurs van Strategica alvast wel. We staan voor u klaar om u met raad en daad bij te staan!

Strategica - De effectentaks zindert na in de personenbelasting AJ2019
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.