Kan ik nog onbelast schenken na 15 december 2020?

Om roerende goederen zoals bv. aandelen of effecten onbelast te schenken, wordt vaak al eens een ommetje gemaakt via een Nederlandse notaris. Deze notariële schenkingsakten moeten immers niet worden geregistreerd in België, zodat er ook geen schenkbelasting verschuldigd is. Binnenkort komt hier echter een einde aan en zullen ook deze schenkingsakten wellicht vanaf 15 december 2020 verplicht moeten worden geregistreerd in België (Lees ook: De ‘Kaasroute’: Binnenkort op een dood spoor) Let wel: het desbetreffende wetsvoorstel werd nog niet definitief goedgekeurd, hoewel de voorziene inwerkingtreding nadert. Het is dan ook nog maar de vraag of deze timing wel zal worden gehaald en zo niet, welke nieuwe datum zal worden vooropgesteld.

Een populaire planningstechniek zal hierdoor aan banden worden gelegd. De hamvraag is dan ook: zijn er nog alternatieve mogelijkheden om roerende goederen onbelast te schenken?

 

  1. Handgift/bankgift

U kan overwegen om roerende goederen aan uw kinderen te schenken via hand- of bankgift.

Een handgift is enkel mogelijk met betrekking tot roerende goederen die fysiek kunnen worden overgedragen (van hand tot hand). Dit zijn bijvoorbeeld kunstwerken, een autocollectie, juwelen, een geldsom…

Bij een bankgift worden gelden of effecten van de bankrekening van de schenker overgeschreven naar de bankrekening van de begiftigde.

Op deze schenkingen is geen schenkbelasting verschuldigd. Indien de schenker nog 3 jaar (wellicht binnenkort 4 jaar) na de schenking blijft leven, zal er ook geen erfbelasting verschuldigd zijn. Wel is het van belang bewijsdocumenten op te maken. Hierdoor kan worden aangetoond dat de overdracht wel degelijk een schenking betrof en welke voorwaarden hieraan werden gekoppeld. Ook aan de fiscus moet u kunnen aantonen dat de driejaarstermijn verstreken is. Dit kan blijken uit de datum op de bankrekeninguittreksels (bij een bankgift) of door het bewijsdocument te voorzien van een postdatum (bv. door middel van een aangetekend schrijven).  

 

  1. Kwijtschelding van een schuld

U kan ook onrechtstreeks schenken door een schuld dat uw kind ten aanzien van u heeft, kwijt te schelden. Denkt u maar aan een lening die u heeft toegestaan of een verkoop van aandelen van de familiale vennootschap.  Deze kwijtschelding geeft geen aanleiding tot het verschuldigd zijn van schenkbelasting. Indien u als schenker tevens nog 3 jaar blijft leven na de schenking, zal er ook geen erfbelasting verschuldigd zijn.

Net zoals bij de hand- en bankgift is het ook hier aangewezen de nodige bewijsdocumenten op te maken.

 

  1. Schenking van aandelen van een familiale vennootschap

Het is mogelijk om uw familiale onderneming of de aandelen van uw familiale vennootschap notarieel te schenken met een vrijstelling van schenkbelasting. Zo kan u schenken aan uw opvolger en wordt de continuïteit van het familiebedrijf verzekerd. Er dient wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan (bv. de participatievoorwaarde, de handelsactiviteitsvoorwaarde,...). Teneinde hiertoe zekerheid te bekomen, kan u een voorafgaand attest aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst.  

 

Hoewel er alternatieve mogelijkheden zijn om uw roerend vermogen te schenken, bieden deze niet altijd soelaas. Een rekening-courant of aandelen van een vennootschap kunnen niet middels hand- of bankgift geschonken worden. Ook is het hierbij niet mogelijk dat de schenker zich het vruchtgebruik voorbehoudt of een tweede begunstigde van het geschonken goed aanduidt in het geval de eerste begunstigde komt te overlijden (zgn. restschenking). Afhankelijk van de te schenken goederen en de gewenste modaliteiten, zal toch een notariële akte vereist zijn. Uitgezonderd voor de schenking van een familiale onderneming of de aandelen van een familiale vennootschap, zal er dan ook schenkbelasting verschuldigd zijn.

De vooropgestelde datum van 15 december 2020 nadert snel en de agenda’s van de Nederlandse notarissen in de grensstreek lopen vol. Wenst u nog roerende goederen onbelast te schenken, dan onderneemt u nu best actie. Neem gerust contact op om te bekijken wat we voor u kunnen doen.

contacteer ons

Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.