Overzicht fiscale hervormingen in het Waalse Gewest

Sinds 1 januari 2015 is de bevoegdheid over de successie- en de schenkingsrechten geregionaliseerd naar de drie gewesten. In 2018 heeft het Waalse Gewest een inhaalmanoeuvre gemaakt om de Waalse consument concurrentieel te versterken ten opzichte van de andere gewesten. Hieronder geven we een overzicht van de fiscale hervormingen op het Waalse terrein.

Successierechten

Indien uw gezinswoning gelegen is in het Waalse Gewest, dan hoeft de langstlevende partner sedert 1/1/2018 geen successierechten meer te betalen op het deel van de gezinswoning dat de echtgeno(o)t(e) verkrijgt. Deze vrijstelling is ook van toepassing voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner. Om van de vrijstelling te genieten geldt als voorwaarde dat deze woning gedurende minstens vijf jaar voor het overlijden de hoofdverblijfplaats was.

Schenkingsrechten roerende goederen

Het is een stukje goedkoper geworden om te schenken tussen derden (niet-verwante personen) wanneer u woonachtig bent in het Waalse Gewest. Het tarief voor de roerende schenkingen werd verlaagd van 7,7% naar 5,5%.

Wie tussen huwelijkspartners of wettelijk samenwonenden wenst te schenken blijft onderworpen aan het tarief van 3,3%.

Registratierechten

Het algemeen verkooprecht van toepassing op de aankoop van een woning gelegen in het Waalse Gewest bedraagt 12,5%. Dit tarief werd sinds 1/1/2016 verhoogd naar 15% vanaf de aankoop van uw derde woning. Deze voorwaarde was reeds vervuld als de verkrijger minstens 33% volle eigendom of vruchtgebruik bezat van 2 andere onroerende goederen gelegen in België of in het buitenland. Deze maatregel werd negatief onthaald door investeerders en keken verder dan het Waalse Gewest. Het 15% tarief werd afgeschaft met ingang van alle authentieke aktes die vanaf 1/1/2018 werden verleden. Voortaan geldt terug het 12,5% tarief ongeacht het aantal woningen.

Er is tevens een abattement ingevoerd van 20.000 euro bij de aankoop van een eerste woning. Deze maatregel levert een maximaal fiscaal voordeel van 2.500 euro op. Om van deze maatregel te kunnen genieten moeten een aantal voorwaarden worden nageleefd. De eerst aangekochte woning moet onder meer dienen als hoofdverblijfplaats van de kopers.

Schenkingsrechten onroerende goederen

Er gelden vandaag twee stelsels bij schenkingen van onroerende goederen in het Waalse Gewest m.n. een voordelig apart stelsel voor de schenking van de gezinswoning en een stelsel voor andere onroerende goederen. Het onderscheid tussen deze twee stelsels werd door het nieuwe decreet geschrapt. De nieuwe tarieven hebben tevens het aantal belastbare schijven verminderd. Het nieuwe decreet zorgt voor een vereenvoudigd tarief.

Erfovereenkomsten

Op 1/9/2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op alle nalatenschappen die vanaf de inwerkingtreding openvallen. Bij de hervorming van het erfrecht wordt de mogelijkheid voorzien om een erfovereenkomst af te sluiten. In een globale erfovereenkomst kunnen voortaan ouders samen met hun kinderen op bindende wijze de toewijzing en verdeling van hun nalatenschap te regelen. Er wordt gestreefd naar een subjectief evenwicht waarbij rekening wordt gehouden met de reeds gedane schenkingen en eventuele andere voordelen. Er was onduidelijkheid over de fiscale behandeling van roerende schenkingen die niet werden geregistreerd, maar toch worden opgenomen in deze erfovereenkomst. Het Waalse decreet bevestigt dat er geen schenkingsrecht zal worden geheven op ‘oude’ niet-geregistreerde schenkingen. Dit komt overeen met de fiscale behandeling in het Vlaams Gewest.

Inwerkingtreding

Het Waalse decreet werd op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen na publicatie zal het decreet in werking treden. Het Parlement gaf op 18 juli 2018 haar goedkeuring over de schenkingsrechten van onroerende goederen en de erfovereenkomsten zoals hierboven omschreven.

 

Fiscale hervormingen in het waalse gewest
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Advies met kennis van zaken heeft ons weloverwogen beslissingen doen nemen. Aanrader!"
Leliaert – Temse

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.