Wat brengt 2020 voor u?

De Britten verlaten de Europese Unie, de rookmelder wordt verplicht in iedere woning, er worden meer lage emissiezones … Elektriciteit en aardgas worden goedkoper, terwijl pintjes, postzegels en een bezoek aan de huisarts weer duurder worden. Maar ook op fiscaal vlak wijzigt er heel wat. We geven een niet-limitatief overzicht van veranderingen in 2020 mee.

Personenbelasting

Afschaffing woonbonus

De bekendste maatregel is wellicht de afschaffing van de woonbonus. Wie voortaan een woonkrediet aangaat voor de aankoop van een gezinswoning, kan niet langer genieten van de woonbonus. Ter compensatie worden de registratierechten verlaagd van 7% naar 6% voor wie zijn enige gezinswoning aankoopt. Volledigheidshalve merken we op dat er niets wijzigt voor wie reeds de woonbonus genoot vóór 1 januari 2020.

 

Uw beleggingsportefeuille

Voor inkomstenjaar 2020 geldt een fiscale vrijstelling voor de intresten van spaarboekjes tot € 990 per persoon. Neem bijvoorbeeld een rente van 0,11%, zoals op heden, dan kan u tot € 900 000 belastingvrij sparen. 

Dividenden van aandelen zijn sedert 2017 onderhevig aan 30% roerende voorheffing. Om het investeringsklimaat en de economie te stimuleren heeft de federale regering destijds beslist om dividenden deels vrij te stellen van roerende voorheffing. Voor inkomstenjaar 2020 geldt een fiscale vrijstelling voor de eerste schijf van € 812 aan dividenden.

Ook werd destijds de effectentaks  in het leven geroepen, met als doelstelling de grote vermogens meer te doen bijdragen. Er werd een taks van 0,15% geheven op effectenrekeningen die de waarde van € 500 000 overschrijden. Echter, in de herfst van 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze effectentaks vernietigd. Vanaf 2020 dient de belegger aldus geen effectentaks meer te betalen.

Lager belastingvoordeel voor dienstencheques

Dienstencheques winnen steeds meer aan populariteit in onze huishoudens. In 2020 blijft de prijs van een dienstencheque ongewijzigd op € 9, maar de belastingvermindering zal dalen van 30% naar 20%. Concreet zal u uiteindelijk € 7,20 per cheque betalen in plaats van € 6,30.

 

Vennootschap

Hervorming vennootschapsbelasting

Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting gaat zijn derde en laatste fase in. De volgende maatregelen gelden voor aanslagjaar 2021, verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start vanaf 1 januari 2020. Hier nemen we er enkele punten uit :

-       Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt verder van 29% naar 25%. De aanvullende crisisbijdrage wordt volledig geschrapt. Voor KMO’s blijft het tarief van 20% behouden voor de eerste schijf van € 100 000 (indien alle voorwaarden vervuld zijn).

-       Ondernemingen worden de komende 2 jaar gestimuleerd om bepaalde vrijgestelde reserves om te zetten in belaste reserves, tegen een verlaagd tarief van 15%. Mits nog enkele voorwaarden vervuld zijn kan het tarief verder dalen tot 10%. 

 • Voor investeringen na 1/1/2020 zijn degressieve afschrijvingen niet meer mogelijk. Bovendien zijn KMO’s voortaan verplicht om pro rata temporis af te schrijven, ook in het jaar van aanschaffing.
 • Voor elektrische wagens wordt de aftrekbaarheid verlaagd van 120% naar 100%.
 • Er is een gelijkschakeling van de aftrek van autokosten in de personenbelasting (eenmanszaken en zelfstandigen) en de vennootschapsbelasting, hierdoor wordt de aftrek van een bedrijfswagen een stuk lager dan voorheen.

 

Investeringsaftrek

De regering Michel heeft de gewone investeringsaftrek tussen 2018 en 2020 tijdelijk verhoogd van 8% naar 20%, zowel voor KMO’s als voor zelfstandigen. Op heden geldt opnieuw het standaardtarief van 8%.

 

Nieuw vennootschapsrecht

Sedert 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht in werking getreden. Voor de bestaande vennootschappen wordt er een overgangsperiode tot 2024 voorzien. Echter de dwingende regels van het nieuwe vennootschapsrecht zijn reeds van kracht sinds 1 januari 2020. Waar moet u onder meer op letten:

 • De omvorming van kapitaal in statutair onbeschikbaar eigen vermogen bij de BV
 • De juiste vennootschapsvorm moet gehanteerd worden op uw documenten
 • Dubbele test bij uitkeringen in de BV. U leest er meer over in deze aparte bijdrage.
 • Algemeen regime van de bestuurdersaansprakelijkheid
 • De bestuurders, leden van directieraad moeten voortaan zelfstandigen zijn.
 • Bestuurders met een belangenconflict moeten zich onthouden bij beraadslaging en stemming

Zoals gezegd, krijgen bestaande vennootschappen echter de tijd tot 1 januari 2024, tenzij de vennootschap reeds voordien een statutenwijziging doorvoert. Vanaf de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020, zal de vennootschap verplicht aan alle nieuwe regels dienen te voldoen.

 

Pensioen

Afkoop studiejaren

Overweegt u de studiejaren te regulariseren om zo een hoger pensioen te ontvangen, dan controleert u dit best vóór 1 december 2020. Via My Pension kan u simuleren hoeveel uw pensioen zou toenemen door het afkopen van studiejaren.

Werknemers en zelfstandigen die de studiejaren afkopen binnen de 10 jaar na het afstuderen, betalen een forfait van 1.530 euro per studiejaar.  

Indien u reeds langer dan 10 jaar afgestudeerd bent, dan is het tijdstip van uw aanvraag van belang. Gebeurt de aanvraag vóór 1/12/2020, dan betaalt u het forfait voor de studiejaren vanaf uw 20ste verjaardag. Wilt u ook de studiejaren vóór uw twintigste afkopen, dan gebeurt dat tegen de actuariële waarde. Na 1/12/2020 gebeurt het afkopen van de studiejaren sowieso aan de actuariële waarde, wat hoger is dan het forfait.

 

VAPW

Sedert 2019 kunnen werknemers vrijwillig en op eigen initiatief aan aanvullende pensioenopbouw via de werkgever doen. Dit heet het VAPW. Deze vorm is voornamelijk bedoeld voor werknemers zonder groepsverzekering of lage sectorgroepsverzekering.

Op de belastingaangifte die u in 2020 dient in te vullen, zal  u voor het eerst het belastingvoordeel voor het VAPW kunnen vragen. De storting geeft recht op een belastingvermindering van 30% .

 

Nalatenschap

Het erfrecht en de erfbelasting  werden reeds aan een grondige herziening onderworpen. Echter, er liggen nog enkele bijkomende ideeën op tafel, maar deze zijn nog geen concrete letter in de wet. Het gaat onder meer om het volgende:

 • Voor niet-geregistreerde schenkingen zou de verdachte periode verlengd worden van 3 tot 4 jaar.
 • Ook een vriendenerfenis is één van de denkpistes. Zo zou u uw beste vrienden een deel van uw erfenis kunnen toebedelen, aan een lager tarief dan wat op heden geldt.
 • Het systeem van duolegaten zou ook worden aangepast. De focus zal voortaan meer gelegd worden op het altruïstische element van het legaat, en niet zozeer op het fiscaal voordeel voor de begunstigde. Het wordt afwachten hoe de wetgever dit concreet zal invullen.

 

Conclusie

De wervelwind aan veranderingen raast verder. Strategica volgt voor u de ontwikkelingen op de voet en kijkt vol spanning uit naar de effectieve wetgeving en publicatie in het Belgisch Staatsblad. Bezoek regelmatig de website van Strategica om op de hoogte te blijven. 

 

Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

Tine Bultinck - Strategica
Contacteer ons voor meer info
Tine Bultinck
"Advies met kennis van zaken heeft ons weloverwogen beslissingen doen nemen. Aanrader!"
Leliaert – Temse

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.