Erfrecht

Kan ik nog onbelast schenken na 1 december 2020?

Om roerende goederen zoals bv. aandelen of effecten onbelast te schenken, wordt vaak al eens een ommetje gemaakt via een Nederlandse notaris. Deze notariële schenkingsakten moeten immers niet worden geregistreerd in België, zodat er ook geen schenkbelasting verschuldigd is.

Hoe uw neef een hoge erfbelasting besparen nu het duolegaat verdwijnt

Het einde van het duolegaat als fiscaal interessante planningstechniek in Vlaanderen komt stilaan in zicht.

Wat is een duolegaat?

Een legaat is een gift per testament. Een duolegaat houdt in dat er twee legaten worden opgenomen in uw testament. Eén in het voordeel van degene die u wenst te bevoordelen (bv. een ver familielid) en één in het voordeel van een goed doel.

 

Verre familieleden houden dankzij een duolegaat netto meer over van hun erfdeel

2019, een nieuw jaar dus nieuwe regels

Hogere prijzen voor bier en postzegels, een bijkomende test voor beginnende chauffeurs, een woningpas voor elke woning en de koffiepads worden voortaan verbannen uit de gft-container. Een eerste kleine greep van enkele opmerkelijke wijzigingen… Ook op financieel en fiscaal vlak wijzigt er heel wat. 

Samenwonen of huwen, een belangrijke keuze

Strategica - Huwen of samenwonen

Of u samenwonend of gehuwd bent, het heeft een invloed op verschillende vlakken. Buiten uiteraard de liefde zijn vaak fiscale voordelen de voornaamste reden om stappen te ondernemen. Ook op juridisch en sociaal vlak zijn er echter belangrijke verschillen. Hierna lichten wij kort de verschillen toe tussen samenwonen en huwen.

Erfrecht

Hoe regel ik mijn erfenis als ik geen kinderen heb?

Strategica - Hoe regel ik mijn erfenis als ik geen kinderen heb?

Indien u geen kinderen nalaat, dan stelt u zich de vraag: wat zal er met uw vermogen gebeuren indien u gisteren was overleden? Een terechte vraag, waar elk kinderloos koppel of persoon bij dient stil te staan. Misschien wenst u niet dat die ene broer of zus een deel van uw vermogen erft. Of wenst u in de eerste plaats uw partner te beschermen. Al zorgt u er zo voor dat u de eigen familietak onterft? We geven hieronder een overzicht van de wettelijke devolutie en geven enkele vermogensplanningstechnieken mee om hiervan af te wijken.

Nieuw of oud erfrecht? Heeft u al gekozen?

Strategica - nieuw of oud erfrecht?

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat denkwerk met zich mee. De nieuwe regels worden van toepassing vanaf 1 september 2018. U leest hier de verschillende wijzigingen die in werking zullen treden.

De belasting op verdriet...

Strategica - De belasting op verdriet

We kunnen het niet langer ontkennen, onze maatschappij evolueert naar nieuwe samenlevingsvormen. Meer en meer verdwijnt de klassieke gezinssituatie in Vlaanderen. Denk maar aan het toenemend aantal nieuw-samengestelde gezinnen, het toenemend aantal alleenstaanden, een ouder die inwoont bij één van zijn kinderen…. In die optiek werd dan ook het Belgisch erfrecht, wat nog dateerde uit de tijd van Napoleon, aan een grondige hervorming onderworpen.

Hervorming huwelijksvermogensrecht

In navolging van de hervorming van het erfrecht staat ook een hervorming van het huwelijksvermogensrecht gepland. Deze hervorming beoogt meer duidelijkheid, solidariteit en rechtszekerheid.

De ministerraad keurde op 1 december 2017 het voorstel van minister Geens met de krachtlijnen van de hervorming goed. Het concrete wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden in de Kamer. Op 1 september zou het nieuwe huwelijksvermogensrecht, samen met het nieuwe erfrecht, in werking treden.

Welke wijzigingen staan gepland?

Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd

Strategica - Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd

Het gebruik van een keuzebeding is een vaak gebruikte planningstechniek inzake successie. Het kan soelaas bieden aan de langstlevende partner die bij een eerste overlijden de controle op het gemeenschappelijk vermogen wenst te behouden. Echter in tegenstelling tot wat wordt verwacht, geeft dit meestal aanleiding tot een verhoging van de erfbelasting. Immers middels een fictiebepaling is het vermogen dat de langstlevende partner meer verkrijgt dan de helft van gemeenschappelijke vermogen, toch aan erfbelasting onderhevig. (oude artikel 5 W.

Het hervormde erfrecht: meer vrijheid, gelijkheid én zekerheid.

hervormde erfrecht - strategica

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op alle nalatenschappen die vanaf de inwerkingtreding openvallen. Indien u na 1 september 2018 komt te overlijden, valt u in principe onder de nieuwe wetgeving. Om te voorkomen dat de nieuwe wet uw wilsbeschikkingen, zoals opgenomen in uw testament of in het verleden gedane schenkingen, in de war zou sturen, werd voorzien in een overgangsregeling.

Pagina's

"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Erfrecht