Successierecht

Kan ik nog onbelast schenken na 15 december 2020?

Om roerende goederen zoals bv. aandelen of effecten onbelast te schenken, wordt vaak al eens een ommetje gemaakt via een Nederlandse notaris. Deze notariële schenkingsakten moeten immers niet worden geregistreerd in België, zodat er ook geen schenkbelasting verschuldigd is.

Hoe uw neef een hoge erfbelasting besparen nu het duolegaat verdwijnt

Het einde van het duolegaat als fiscaal interessante planningstechniek in Vlaanderen komt stilaan in zicht.

Wat is een duolegaat?

Een legaat is een gift per testament. Een duolegaat houdt in dat er twee legaten worden opgenomen in uw testament. Eén in het voordeel van degene die u wenst te bevoordelen (bv. een ver familielid) en één in het voordeel van een goed doel.

 

Verre familieleden houden dankzij een duolegaat netto meer over van hun erfdeel

De ‘kaasroute’: binnenkort op een dood spoor!

Belgen die roerende goederen, vaak met voorbehoud van vruchtgebruik, wensen te schenken, maken hiervoor graag een omweg via een Nederlandse notaris. Dergelijk notariële schenkingsakten dienen immers niet te worden geregistreerd in België. Dit betekent dat er op deze schenkingen geen schenkbelasting verschuldigd is. Indien de schenker ook nog eens 3 jaar na de schenking blijft leven, dient ook geen erfbelasting te worden betaald. Een goedkope manier aldus om roerend vermogen (aandelen, een beleggingsportefeuille,…) over te dragen aan bv. de kinderen.

Duolegaat, een alternatieve vorm van successieplanning

Strategica - Duolegaat, een alternatieve vorm van successieplanning

Wanneer u uw nalatenschap bij uw overlijden wenst te laten toekomen aan verdere familieleden of aan vreemden (bijvoorbeeld een goede vriend), kan de erfbelasting hoog oplopen. Door een duolegaat op te nemen in uw testament, zal diegene die u wenst te bevoordelen uiteindelijk geen erfbelasting moeten betalen en netto meer overhouden. Als toemaatje steunt u ook een goed doel!

Samenwonen of huwen, een belangrijke keuze

Strategica - Huwen of samenwonen

Of u samenwonend of gehuwd bent, het heeft een invloed op verschillende vlakken. Buiten uiteraard de liefde zijn vaak fiscale voordelen de voornaamste reden om stappen te ondernemen. Ook op juridisch en sociaal vlak zijn er echter belangrijke verschillen. Hierna lichten wij kort de verschillen toe tussen samenwonen en huwen.

Erfrecht

Hoe regel ik mijn erfenis als ik geen kinderen heb?

Strategica - Hoe regel ik mijn erfenis als ik geen kinderen heb?

Indien u geen kinderen nalaat, dan stelt u zich de vraag: wat zal er met uw vermogen gebeuren indien u gisteren was overleden? Een terechte vraag, waar elk kinderloos koppel of persoon bij dient stil te staan. Misschien wenst u niet dat die ene broer of zus een deel van uw vermogen erft. Of wenst u in de eerste plaats uw partner te beschermen. Al zorgt u er zo voor dat u de eigen familietak onterft? We geven hieronder een overzicht van de wettelijke devolutie en geven enkele vermogensplanningstechnieken mee om hiervan af te wijken.

Het nut van een overlijdensverzekering

Strategica - Het nut van een overlijdensverzekering

Wat indien u komt te overlijden? Hoe kan u vermijden dat uw nabestaanden financieel niet in de kou blijven staan of bij uw overlijden een pak successierechten moeten betalen met gelden vanuit de nalatenschap of met eigen gelden.

Om uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw overlijden, kan er een levensverzekering worden afgesloten die voorziet in een tijdelijke overlijdensdekking.

Waarom een overlijdensdekking?

Een overlijdensdekking kan nuttig zijn in verschillende situaties.

De belasting op verdriet...

Strategica - De belasting op verdriet

We kunnen het niet langer ontkennen, onze maatschappij evolueert naar nieuwe samenlevingsvormen. Meer en meer verdwijnt de klassieke gezinssituatie in Vlaanderen. Denk maar aan het toenemend aantal nieuw-samengestelde gezinnen, het toenemend aantal alleenstaanden, een ouder die inwoont bij één van zijn kinderen…. In die optiek werd dan ook het Belgisch erfrecht, wat nog dateerde uit de tijd van Napoleon, aan een grondige hervorming onderworpen.

Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd

Strategica - Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd

Het gebruik van een keuzebeding is een vaak gebruikte planningstechniek inzake successie. Het kan soelaas bieden aan de langstlevende partner die bij een eerste overlijden de controle op het gemeenschappelijk vermogen wenst te behouden. Echter in tegenstelling tot wat wordt verwacht, geeft dit meestal aanleiding tot een verhoging van de erfbelasting. Immers middels een fictiebepaling is het vermogen dat de langstlevende partner meer verkrijgt dan de helft van gemeenschappelijke vermogen, toch aan erfbelasting onderhevig. (oude artikel 5 W.

Het hervormde erfrecht: meer vrijheid, gelijkheid én zekerheid.

hervormde erfrecht - strategica

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op alle nalatenschappen die vanaf de inwerkingtreding openvallen. Indien u na 1 september 2018 komt te overlijden, valt u in principe onder de nieuwe wetgeving. Om te voorkomen dat de nieuwe wet uw wilsbeschikkingen, zoals opgenomen in uw testament of in het verleden gedane schenkingen, in de war zou sturen, werd voorzien in een overgangsregeling.

Pagina's

"Als ondernemers hebben we niet veel tijd voor onze privézaken. Strategica bewaart voor ons het overzicht en stelt doelgerichte oplossingen voor."
Verschelden - Ieper

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Successierecht