2019, een nieuw jaar dus nieuwe regels

Hogere prijzen voor bier en postzegels, een bijkomende test voor beginnende chauffeurs, een woningpas voor elke woning en de koffiepads worden voortaan verbannen uit de gft-container. Een eerste kleine greep van enkele opmerkelijke wijzigingen… Ook op financieel en fiscaal vlak wijzigt er heel wat. 

Van kinderbijslag naar groeipakket

Het onderwerp “kinderbijslag” werd de laatste weken reeds vaak in de mond genomen. Vanaf 1 januari zal de ouder voor ieder nieuwgeboren kind hetzelfde bedrag ontvangen (€ 163,20/maand). Er wordt dus komaf gemaakt met de stijgende tarieven per kind. Kinderen geboren vóór 1 januari 2019 blijven in het oude systeem, al zullen ze voortaan ook recht hebben op sociale bonussen.

Onroerend goed

Wanneer u een woning gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap of werkgever, dan wordt u hiervoor een voordeel in natura aangerekend. Dit voordeel wordt forfaitair bepaald op basis van het kadastraal inkomen. Deze forfaitaire waardering wordt voortaan uniform gewaardeerd op  “100/60 x geïndexeerd KI x 2”. De beweegreden van deze wijziging werd reeds uitvoerig besproken in voorgaande artikels

Verder worden de energiepremies vernieuwd. Wie een warmtepompboiler wenst te plaatsen, kan voortaan een premie van € 400 verkrijgen. De premie voor zonneboilers blijft behouden op € 550, terwijl de Vlaamse premie voor dakisolatie dan weer daalt tot € 4 per vierkante meter. Daarnaast geldt er nog een premie van € 250 voor eenieder die zijn oude houtkachel wenst te vernieuwen.

Ook de spelregels inzake BTW voor onroerende verhuur worden hervormd. Onder bepaalde voorwaarden zal men kunnen opteren voor een BTW heffing bij een professionele verhuur van gebouwen. Voor kortstondige verhuur zal de BTW heffing steeds verplicht zijn. Deze nieuwe BTW regels treden in werking vanaf 1 januari. Ook hiervoor verwijzen we naar een voorgaand artikel.

Het afsluiten van een brandverzekering voor onroerende goederen was niet verplicht. Onder het nieuwe Vlaamse huurdecreet moet u sinds 1 januari ‘19 als huurder en verhuurder verplicht een brandverzekering afsluiten. Zowel de eigenaar als huurder van een onroerend goed moet zich verzekeren tegen brand- en waterschade.

Erfrecht

Voor wie in het verleden reeds schenkingen heeft gedaan, staat best even stil bij de impact van het hervormde erfrecht. De nieuwe regels zijn van toepassing sinds 1 september 2018. Dit wijzigt de manier waarop schenkingen worden gewaardeerd op het ogenblik van een overlijden. Dit is ook voor schenkingen die voor 1/9/2018 zijn gebeurd. Afhankelijk van uw situatie kan het wenselijk zijn om de oude regels van toepassing te laten. Indien de oude erfregels voordeliger zijn, dan moet u actie ondernemen. U heeft tijd tot 1 september 2019 om een verklaring van behoud af te leggen.

Tax shift : laatste fase

In 2019 wordt de laatste fase van de tax shift doorgevoerd, wat een aangename verandering voor uw portemonnee zal brengen. Zo is uw netto maandloon sinds januari gestegen met minimum €36.

Deze laatste fase bestaat uit 3 componenten:

  • De fiscale werkbonus voor werknemers wordt verhoogd.
  • In de personenbelasting gelden er progressieve tarieven (25% - 40% - 45% - 50%). De belastingschijf van 40% wordt verruimd door de bovengrens op te trekken.
  • Er zal voortaan eenzelfde belastingvrije som voor iedereen gelden (nl. € 8 860 voor aanslagjaar 2020), terwijl deze voorheen bepaald werd in functie van het inkomen.

Vennootschap

Net zoals de tax shift gebeurt ook de hervorming van de vennootschapsbelasting in verschillende fases. De volgende reeks maatregelen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste start op 1 januari 2019. Deze hebben hoofdzakelijk een impact in een internationaal kader.

Onze aandacht gaat voornamelijk uit naar de fiscale consolidatie van groepsverliezen. Vanaf aanslagjaar 2020 wordt het mogelijk om de winsten en verliezen van vennootschappen in een groep te gaan verschuiven. De neutraliteit tussen deze vennootschappen zou evenwel behouden blijven doordat de ene vennootschap een vergoeding zal dienen te betalen aan de andere vennootschap als tegenprestatie voor het belastingvoordeel dat op het verlies rust, dat wordt overgenomen via deze nieuwe regeling.

Vanaf aanslagjaar 2021 worden de laatste stappen van de hervorming doorgevoerd, waarbij het standaardtarief zakt tot 25 % en de crisisbijdrage uitdooft. Ter compensatie zal het degressief en pro-rata afschrijvingsregime worden opgeheven, een aftrekbeperking voor een aantal bijzondere uitgaven worden ingevoerd en zullen bepaalde vrijstellingen worden afgeschaft...  Wordt vervolgd.

De hervorming van het vennootschapsrecht zit nog steeds in de pijplijn. Deze werd op heden nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer, maar er wordt verwacht dat het nieuwe Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen in werking zal treden vanaf 1 mei 2019.

Pensioen

Met betrekking tot ‘uw pensioen’ zijn er enkele wijzigingen die van kracht zijn sedert 1 januari 2019. Zo worden onder meer de mogelijkheden voor aanvullend pensioen uitgebreid en wordt vervroegd pensioen mogelijk voor diegene die een brugpensioen genieten. In de loop van dit jaar wordt het voor iedere werknemer mogelijk om via de werkgever aan pensioensparen te doen. Dit is slechts een kleine greep uit de pensioenwijzigingen. We verwijzen naar een apart artikel voor een uitgebreid relaas: Uw pensioen in 2019.

Conclusie

2018 was een wervelwind aan hervormingen; de vennootschapsbelasting, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht, de erfbelasting… Al deze wijzigingen sijpelen door in 2019 met een reeks aanvullende nieuwe maatregelen. Schenk uzelf en niet de fiscus een cadeau door gebruik te maken van de bestaande en nieuwe mogelijke fiscale maatregelen. De adviseurs van Strategica houden u op de hoogte de wijzigingen in het fiscale landschap. Maak hier een vrijblijvende kennismaking!

2019, een nieuw jaar dus nieuwe regels
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.