Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd

Het gebruik van een keuzebeding is een vaak gebruikte planningstechniek inzake successie. Het kan soelaas bieden aan de langstlevende partner die bij een eerste overlijden de controle op het gemeenschappelijk vermogen wenst te behouden. Echter in tegenstelling tot wat wordt verwacht, geeft dit meestal aanleiding tot een verhoging van de erfbelasting. Immers middels een fictiebepaling is het vermogen dat de langstlevende partner meer verkrijgt dan de helft van gemeenschappelijke vermogen, toch aan erfbelasting onderhevig. (oude artikel 5 W. Succ.) Om dit te omzeilen werd in het verleden vaak gewerkt met een verblijvings-/keuzebeding onder last.

Door het inlassen van een verblijvingsbeding onder last zorgt men er voor dat het totale gemeenschappelijke vermogen aan de langstlevende wordt toebedeeld. Gelijktijdig ontstaat er ook een last ten nadele van de langstlevende partner die een som dient te betalen aan de nalatenschap dewelke gelijk is aan de waarde van de netto-helft van het gemeenschappelijk vermogen. Vaak wordt deze betaling uitgesteld tot overlijden van de langstlevende. Op deze wijze bekomt men als resultaat dat de langstlevende partner geen extra erfbelasting dient te betalen op het gedeelte dat als ‘meer’ wordt verkregen.

Bij een keuzebeding onder last biedt men de langstlevende de keuzemogelijkheid om zijn deel uit de gemeenschap zelf samen te stellen. Indien de langstlevende door zijn of haar keuze meer bekomt dan de helft van de gemeenschap, werd tevens een last gecreëerd voor dit extra gedeelte. De last bestaat er dan in om een som te betalen die gelijk is aan de waarde van hetgeen hij/zij netto zich teveel heeft toebedeeld. Ook hier werd vaak betalingsuitstel gegeven tot het overlijden van de langstlevende. Resultaat was dat de last ervoor zorgde dat op dit extra gedeelte geen erfbelasting diende te worden betaald.

De Vlaamse Regering had de intentie dit belastingvrij erven via een huwelijkscontract aan te pakken door alle schulden of vorderingen voortkomende uit een huwelijkscontract als (fiscaal) onbestaande te beschouwen. Het Vlaamse Parlement heeft nu op 6 december 2017 de definitieve tekst goedgekeurd.

De inwerkingtreding van het decreet wordt verwacht begin 2018 en is meteen van toepassing op alle nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum.

Dit heeft voor gevolg dat de fiscale kost bij de uitwerking van hogervermelde bedingen wel eens hoog kan oplopen.

Met andere woorden indien u een dergelijk beding heeft in uw huwelijkscontract is het wenselijk uw huwelijkscontract te laten (her)bekijken. Strategica begeleidt u in de uitwerking van alternatieve vermogensplanningstechnieken.

Strategica - Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Advies met kennis van zaken heeft ons weloverwogen beslissingen doen nemen. Aanrader!"
Leliaert – Temse

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.