De Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt de voorwaarden van gunstregimes van familiale ondernemingen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen komt er aan. Er wordt verwacht dat het grootste gedeelte van deze nieuwe wetgeving in werking zal treden vanaf 1 mei 2019. Via de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF), het zogenaamde decreet van 21/12/2018 houdende diverse fiscale bepalingen, bereidt de Vlaamse Regering zich voor op het nieuwe vennootschapsrecht. Het decreet wijzigt onder meer de gunstregimes voor familiale vennootschappen met betrekking tot de schenk- en erfbelasting.

 

Principe

De gunstregimes voor de overdracht van vennootschappen en ondernemingen in Vlaanderen met een familiaal karakter hebben tot doel de continuïteit van deze vennootschappen en ondernemingen te stimuleren.

Als een bedrijfsleider plots komt te overlijden en geen voorzieningen bij leven heeft getroffen dan geldt een verlaagd tarief van erfbelasting bij het vererven van een familiale vennootschap:

  • 3% in rechte lijn en tussen partners
  • 7% in niet-rechte lijn

Er bestaat echter ook de mogelijkheid om een familiale vennootschap te schenken, zelfs aan 0% schenkbelasting. Zowel het verlaagd tarief van de erfbelasting als de vrijstelling van schenkbelasting zijn evenwel aan een reeks voorwaarden gebonden. De participatievoorwaarde wijzigt onder invloed van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

Voorwaarde Participatievoorwaarde Gunstregime

Een van de voorwaarden om van de gunstregimes te kunnen genieten bepaalt dat de schenker of erflater en zijn familie in volle eigendom de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen moeten bezitten. Er moet op het ogenblik van overdracht van de aandelen zeggenschap zijn over de vennootschap.

In het nieuwe Wetboek van Vennootschappen wijzigt het principe dat er aan één aandeel, één stemrecht is verbonden. Het zal voortaan mogelijk worden om via de statuten van uw vennootschap meerdere stemrechten aan één aandeel te koppelen.

De huidige participatievoorwaarde zal bijgevolg niet langer volstaan om te bepalen of de schenker of erflater voldoende zeggenschap heeft in de vennootschap. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet in een nieuwe definitie van de participatievoorwaarde. Het decreet voorziet dat de schenker of erflater aandelen in volle eigendom heeft die minstens 50% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen.

Conclusie

De gewijzigde participatievoorwaarde is op heden nog niet van kracht. Het decreet zal pas in werking treden op de datum die wordt bepaald voor de Vlaamse Regering. Dit zal logischerwijs parallel verlopen met de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht.

Stratetegica - De Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt de voorwaarden van gunstregimes van familiale ondernemingen
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.