Successierecht

Duolegaat, een alternatieve vorm van successieplanning

Strategica - Duolegaat, een alternatieve vorm van successieplanning

Wanneer u uw nalatenschap bij uw overlijden wenst te laten toekomen aan verdere familieleden of aan vreemden (bijvoorbeeld een goede vriend), kan de erfbelasting hoog oplopen. Door een duolegaat op te nemen in uw testament, zal diegene die u wenst te bevoordelen uiteindelijk geen erfbelasting moeten betalen en netto meer overhouden. Als toemaatje steunt u ook een goed doel!

Samenwonen of huwen, een belangrijke keuze

Strategica - Huwen of samenwonen

Of u samenwonend of gehuwd bent, het heeft een invloed op verschillende vlakken. Buiten uiteraard de liefde zijn vaak fiscale voordelen de voornaamste reden om stappen te ondernemen. Ook op juridisch en sociaal vlak zijn er echter belangrijke verschillen. Hierna lichten wij kort de verschillen toe tussen samenwonen en huwen.

Erfrecht

Hoe regel ik mijn erfenis als ik geen kinderen heb?

Strategica - Hoe regel ik mijn erfenis als ik geen kinderen heb?

Indien u geen kinderen nalaat, dan stelt u zich de vraag: wat zal er met uw vermogen gebeuren indien u gisteren was overleden? Een terechte vraag, waar elk kinderloos koppel of persoon bij dient stil te staan. Misschien wenst u niet dat die ene broer of zus een deel van uw vermogen erft. Of wenst u in de eerste plaats uw partner te beschermen. Al zorgt u er zo voor dat u de eigen familietak onterft? We geven hieronder een overzicht van de wettelijke devolutie en geven enkele vermogensplanningstechnieken mee om hiervan af te wijken.

Het nut van een overlijdensverzekering

Strategica - Het nut van een overlijdensverzekering

Wat indien u komt te overlijden? Hoe kan u vermijden dat uw nabestaanden financieel niet in de kou blijven staan of bij uw overlijden een pak successierechten moeten betalen met gelden vanuit de nalatenschap of met eigen gelden.

Om uw nabestaanden te beschermen tegen de financiële gevolgen van uw overlijden, kan er een levensverzekering worden afgesloten die voorziet in een tijdelijke overlijdensdekking.

Waarom een overlijdensdekking?

Een overlijdensdekking kan nuttig zijn in verschillende situaties.

De belasting op verdriet...

Strategica - De belasting op verdriet

We kunnen het niet langer ontkennen, onze maatschappij evolueert naar nieuwe samenlevingsvormen. Meer en meer verdwijnt de klassieke gezinssituatie in Vlaanderen. Denk maar aan het toenemend aantal nieuw-samengestelde gezinnen, het toenemend aantal alleenstaanden, een ouder die inwoont bij één van zijn kinderen…. In die optiek werd dan ook het Belgisch erfrecht, wat nog dateerde uit de tijd van Napoleon, aan een grondige hervorming onderworpen.

Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd

Strategica - Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd

Het gebruik van een keuzebeding is een vaak gebruikte planningstechniek inzake successie. Het kan soelaas bieden aan de langstlevende partner die bij een eerste overlijden de controle op het gemeenschappelijk vermogen wenst te behouden. Echter in tegenstelling tot wat wordt verwacht, geeft dit meestal aanleiding tot een verhoging van de erfbelasting. Immers middels een fictiebepaling is het vermogen dat de langstlevende partner meer verkrijgt dan de helft van gemeenschappelijke vermogen, toch aan erfbelasting onderhevig. (oude artikel 5 W.

Het hervormde erfrecht: meer vrijheid, gelijkheid én zekerheid.

hervormde erfrecht - strategica

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op alle nalatenschappen die vanaf de inwerkingtreding openvallen. Indien u na 1 september 2018 komt te overlijden, valt u in principe onder de nieuwe wetgeving. Om te voorkomen dat de nieuwe wet uw wilsbeschikkingen, zoals opgenomen in uw testament of in het verleden gedane schenkingen, in de war zou sturen, werd voorzien in een overgangsregeling.

Nieuw erfrecht bijna een feit: kijk echter tijdig terug naar het verleden

Nieuw erfrecht bijna een feit

Begin dit jaar werd een wetsvoorstel ingediend tot hervorming van het erfrecht. Dat werd op 20 juni 2017 goedgekeurd door de bevoegde Kamercommissie. Vermoedelijk zal de finale stemming nog gebeuren voor het parlementair zomerreces en zal de nieuwe wet begin 2019 in werking treden.

Beleggingsverzekeringen en successieplanning

Beleggingsverzekeringen en successieplanning

Doorheen de jaren is het landschap van verzekeringsproducten en juridische constructies sterk gewijzigd. Wanneer het enigszins mogelijk is, wensen velen daarbij ook een successieregeling te treffen.

Erfenis moet bespreekbaar worden

Erfenis moet bespreekbaar worden

Uit onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat de Belgen onvoldoende of onvolledige kennis van het erfrecht hebben. Bovendien is het thema ‘erfenis’ in de meeste huishoudens op vandaag niet bespreekbaar. Wikifin.be heeft daarom onlangs een (gratis) erfenissimulator gelanceerd. De overheid wenst hiermee de Belgen aan te zetten tot het zich tijdig informeren en nadenken over hun nalatenschap.

"Dankzij Strategica staat onze financiële huishouding op punt!"
Pieters – Kallo

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Subscribe to RSS - Successierecht