Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 01 februari 2024

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Strategica NV, met maatschappelijke zetel te Groendreef 37 bus 1A, 9880 Aalter en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0656.944.871 (hierna: "Strategica”).

Lees deze privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door de Website te gebruiken, toegankelijk via het volgende adres: www.strategica.be (hierna “de Website”); door het solliciteren, het verzenden van een klacht, vraag of opmerking naar Strategica, door het aangaan van een contractuele relatie met Strategica, verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze privacyverklaring en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de inhoud ervan en met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is Strategica NV. U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking aan de hand van onderstaande gegevens: Groendreef 37 bus 1A, 9880 Aalter info@strategica.be +3292770311

1.2 Data Protection Officer

Er is een Data Protection Officer aangesteld voor Strategica. Hij kan gecontacteerd worden via het mailadres dpo@strategica.be 

1.3. Europese Verordening 2016/679

Strategica stelt zich middels huidige privacyverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Categorie 1: Zonder registratie op de Website: uw IP-adres en cookies aan de hand van Google Analytics, de naam van uw IP-organisatie, de naam van uw webbrowser en de taalinstelling, het besturingssysteem van uw toestel;

Categorie 2: Wanneer u als klant, prospect of dienstverlener contact met ons opneemt en daarbij beslist om Strategica de volgende informatie te verschaffen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde (zie hieronder), in elke afdrukbare, geschreven of elektronische vorm.

  • Persoonlijke gegevens: uw naam, voornaam, uw beroep, geboortedatum, de naam, voornaam en het beroep van uw partner en kinderen, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, adres, gezinssamenstelling, burgerlijke staat, geboortedatum, huwelijkscontract, geslacht, inhoud van de chip van de e-ID, kopie van identiteitskaart, taalkeuze, opleiding, beroepservaring, eventueel politiek mandaat, medische achtergrond;
  • Professionele gegevens: naam van de vennootschap, de vertegenwoordiger van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het adres van de maatschappelijke zetel, de juridische vorm van de vennootschap, de statuten, jaarrekening, informatie over de aandeelhouders, naam van de boekhouder, btw-nummer, MiFId profiel;
  • Financiële gegevens: inkomsten en uitgaven, beschikbaar vermogen (hetzij privévermogen, hetzij het vermogen van de vennootschap), spaarcapaciteit, grootte onroerend/roerend vermogen, opportuniteiten pensioenopbouw, kredieten en verzekeringen, verwachte uitgaven en ontvangsten, investeringen, beleggersprofiel, fiscaal registratienummer;

Categorie 3: Uw naam (eventueel); voornaam (eventueel) en e-mailadres wanneer u zich via de Website aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

2.2 Strategica kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren

  1. Door het gebruik van cookies (zie hieronder);
  2. Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op onze Website of op events;
  3. Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor het aangaan of de uitvoering van een contract met u;
  4. Wanneer we deze zelf verzamelen, bijvoorbeeld door het verrichten van opzoekingen in bijvoorbeeld het K.B.O, het rijksregister, Checkdoc, sociale media, het internet
  5. Door het aankopen van informatie bij derden zoals Graydon en Belfirst

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

Strategica zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Strategica om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: Prospectiedoeleinden en de opmaak van een strategische analyse en strategisch advies met als rechtsgrond het aangaan van en de uitvoering van een overeenkomst waar u hebt om verzocht enerzijds en de wettelijke verplichtingen om bepaalde informatie op te vragen anderzijds.

Categorie 3: Naleving van de regelgeving die van toepassing is op onze activiteit. Dit omvat onder meer de Europese richtlijn betreffende de distributie van verzekeringen, evenals de wet van 18 september 2017 ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de GDPR, de klokkenluidersrichtlijn.

3.2 Direct marketing & tevredenheidsenquêtes

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Strategica NV. Mocht u toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kunt u bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

Strategica wenst met u, als bestaande klant of actieve prospect, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op uw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat u interesse heeft in onze nieuwe diensten. Gezien wij tot doel hebben om u steeds een betere service aan te bieden en dit aan u willen communiceren verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen.

Daarnaast voeren we op regelmatige basis een gepersonaliseerd tevredenheidsonderzoek uit bij onze klanten. De bijhorende verwerking van de persoonsgegevens valt ook onder ons gerechtvaardigd belang daar deze enquêtes enkel dienen om de kwaliteit van onze dienstverlening voor al onze klanten te verbeteren.

Deze informatie kan u op allerlei manieren bereiken namelijk per e-mail, met de post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat u zo weinig mogelijk stoort. Mocht u toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kunt ons dit gewoon laten weten.

3.3 Strategica NV vraagt uw toestemming

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief geeft u impliciete toestemming om informatie over onze diensten te ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om uit te schrijven.

Wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt vragen wij via onze cookiebanner uw toestemming voor het plaatsen van onze statistische, marketing en sociale media cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid kunt u vinden in onze cookieverklaring.

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens kunt u terugvinden onder artikel 5.6.

3.4 Doorgifte aan derden

Strategica zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten die wij met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met verzekeringsmaatschappijen, kredietinstellingen, vastgoedmakelaars, syndici, …

3.5 Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Strategica uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Strategica zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Strategica en u.

Strategica heeft los van het doel waarvoor uw gegevens worden gebruikt wettelijke bewaartermijnen die moeten worden nageleefd. In geval van een contractuele relatie betekent dit 10 jaar na het einde van de samenwerking.

Persoonsgegevens van potentiële klanten worden door Strategica gedurende 5 jaar bewaard tenzij er intussen een contactmoment is geweest met de prospect. Op dit ogenblik begint een nieuwe periode van 5 jaar te lopen, onverminderd het recht van de prospect om zijn verschillende rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens toe te passen zoals het recht om verwijderd te worden.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1 Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Strategica. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.3 Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6 Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar dpo@strategica.be per post naar Strategica NV, Groendreef 37 bus 1A, 9880 Aalter, mits bijvoeging van een bewijs van uw identiteit. Dit kan (maar hoeft niet) door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

5.7 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat profiling. Dit impliceert dat Strategica op basis van uw aankoophistoriek u gepersonaliseerde aanbiedingen en advertenties kan toesturen. U hebt steeds het recht om zich kosteloos te verzetten tegen deze profiling. U kunt dit doen door het verzenden van een e-mail naar dpo@strategica.be

5.8 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1 Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van gegevens door derden te voorkomen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie.

6.2 Aansprakelijkheid

In geen geval kan Strategica aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3 Veiligheidsvoorschriften

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de Website. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1 Need-to-know principe

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Strategica past binnen haar onderneming strikt het “need-to-know” principe toe. Dit betekent dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot uw gegevens. Alleen personen die gemachtigd zijn binnen de functie hebben toegang tot de desbetreffende persoonsgegevens. Bovendien zal deze persoon ook enkel toegang hebben tot de gegevens die voor hem/haar relevant zijn om de taken uit te voeren. De personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden aan strikte beroepsdiscretie en moeten er alles aan doen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

7.2 Werknemers en aangestelden

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

Artikel 8 – Cookies

Strategica maakt op haar website www.strategica.be gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de Website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze Website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de Website en kunnen wij en andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag zodat u enkel gepersonaliseerde advertenties krijgt.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele cookies (= noodzakelijke cookies), statistische cookies, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze Website) vragen we uw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe u hier mee kunt omgaan vindt u terug op onze cookieverklaring.