Duolegaat, een alternatieve vorm van successieplanning

Wanneer u uw nalatenschap bij uw overlijden wenst te laten toekomen aan verdere familieleden of aan vreemden (bijvoorbeeld een goede vriend), kan de erfbelasting hoog oplopen. Door een duolegaat op te nemen in uw testament, zal diegene die u wenst te bevoordelen uiteindelijk geen erfbelasting moeten betalen en netto meer overhouden. Als toemaatje steunt u ook een goed doel!

Indien u geen partner of kinderen heeft, zal uw nalatenschap vererven aan tarieven in de erfbelasting die in Vlaanderen kunnen oplopen tot 55%. Dit is ook het geval indien u via testament bepaalde personen wenst te bevoordelen die niet in aanmerking komen voor de tarieven in de rechte lijn.

Een voorbeeld: Jos is weduwnaar en heeft geen kinderen. Bij zijn overlijden blijkt dat hij zijn gehele vermogen ten bedrage van € 500.000 via testament heeft nagelaten aan zijn goede vriend Dirk. De door Dirk verschuldigde erfbelasting bedraagt € 260.500. Hij houdt netto € 239.500 over.

Meer dan de helft van het legaat zal moeten worden aangewend voor de betaling van erfbelasting. Het testament kan hierbij echter een handig instrument van successieplanning vormen en dit door middel van de techniek van het duolegaat. Hierbij legateert u een deel van uw vermogen aan een vzw of stichting die kan genieten van een vlak tarief van 8,5% erfbelasting. De rest van uw vermogen legateert u aan een door u gewenste persoon, bijvoorbeeld een goede vriend. Aan de vzw of stichting wordt evenwel de last opgelegd om alle erfbelasting te betalen, ook deze verschuldigd door uw goede vriend. De uiteindelijke belastingbesparing wordt gerealiseerd door het tariefverschil tussen de vzw en de goede vriend.

We hernemen ons voorbeeld. Jos legateert ditmaal een bedrag van € 200.000 aan een vzw en een bedrag van € 300.000 aan Dirk. Aan de vzw wordt tevens de last opgelegd om de totaliteit van de erfbelasting te dragen. De vzw zal in totaal € 167.500 aan erfbelasting verschuldigd zijn en houdt zo nog een mooie som van € 32.500 over. Dirk ontvangt netto € 300.000, hetzij € 93.000 meer dan wanneer Jos geen duolegaat had voorzien.

Duolegaten dienen met zorg en kennis van zaken te worden opgemaakt. Het principe is misschien steeds hetzelfde, de invulling echter niet.

Bij een klassiek duolegaat worden de verdere familieleden of de goede vriend aangeduid als bijzondere legatarissen. Zij ontvangen dus louter een in het testament bepaald bedrag en dragen verder geen verantwoordelijkheid.

De vzw of stichting wordt als algemene legataris aangeduid. Dit betekent dat zij in het bezit komt van alle goederen uit de nalatenschap, maar ook de nalatenschapsaangifte moet indienen, moet instaan voor de vereffening en verdeling van de nalatenschap, etc. Dit is echter niet steeds gewenst.

In dat geval wordt beter geopteerd voor een omgekeerd duolegaat. Hierbij worden de verdere familieleden of de goede vriend aangeduid als algemene legatarissen en dienen zij een geldsom uit te keren aan de vzw of stichting (zijnde de bijzondere legataris). Deze geldsom wordt in de praktijk vaak bepaald aan de hand van een percentage van het vermogen. Nadeel hierbij is dat, ingeval van een fluctuerend vermogen, de beoogde belastingbesparing niet altijd wordt bereikt. Beter is het dan om een som aan de vzw of stichting toe te kennen, bestaande uit enerzijds een vast bedrag dat de vzw of stichting netto zal overhouden en anderzijds een nader te bepalen bedrag op basis van de uiteindelijk verschuldigde erfbelasting.

Verschillende soorten duolegaten zijn mogelijk, met elk hun voor- en nadelen. Zo stellen bijvoorbeeld sommige vzw’s een minimum batig saldo voorop. Het is dan ook aangewezen om eerst af te stemmen met de vzw alvorens deze op te nemen in uw duolegaat. Laat u bij de opmaak van uw testament dan ook bijstaan door een specialist ter zake van Strategica.

Strategica - Duolegaat, een alternatieve vorm van successieplanning
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.