Fiscus legt zich neer bij rechtspraak voordeel alle aard woning

Recent publiceerde de FOD Financiën een circulaire over de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard (VAA) voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend goed of een gedeelte ervan aan werknemers of bedrijfsleiders.

Deze problematiek werd reeds in een vorig artikel uitvoerig toegelicht; 'Voordeel alle aard gezinswoning, einde saga in zicht?' Samengevat komt het erop neer dat er volgens de rechtspraak een te groot onderscheid gemaakt wordt tussen de waardering al naargelang de verstrekker een vennootschap dan wel een natuurlijk persoon is.

Om dit onderscheid weg te werken, dient de wet te worden aangepast. In afwachting van een akkoord binnen de regering, heeft de fiscus beslist om de huidige rechtspraak hieromtrent te volgen. Zo wordt de huidige rechtsonzekerheid voor even weggewerkt.

Concreet betekent dit dat de terbeschikkingstelling van een woning aan een werknemer of een bedrijfsleider door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, op dezelfde manier zal worden gewaardeerd, en dit via volgende formule:

VAA woning = geïndexeerd KI x 100/60

Een definitieve oplossing voor de toekomst is op vandaag nog niet gekend.

Gevolgen voor het verleden

Wanneer u reeds een aanslagbiljet heeft ontvangen, beschikt u over de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift of verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen.

Voor wat betreft de bezwaarschriften en de rechtsprocedures die daaruit zijn voortgevloeid, bevestigt de administratie dat de berekening van het voordeel van alle aard zal gebeuren volgens bovenstaande formule, en dus zonder de verhogende factor die voor het onderscheid in waardering zorgde.

Een verzoek tot ambtshalve ontheffing, ingediend na het verstrijken van de bezwaartermijn, zal daarentegen worden afgewezen. Echter, niet iedereen treedt deze visie van de administratie bij. Het laatste woord is hierover hoe dan ook nog niet geschreven.

Voor aanslagjaar 2016, waarvoor u de afgelopen maanden een aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u er alle belang bij om zo spoedig mogelijk bezwaar in te dienen. De termijn hiervoor bedraagt slechts 6 maanden na ontvangst van uw aanslagbiljet.

Indien u hieromtrent vragen zou hebben, kan u steeds bij ons terecht.

Strategica - Fiscus legt zich neer bij rechtspraak voordeel alle aard woning
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.