New year, new rules

Hervorming vennootschapsbelasting

Eindelijk is het zo ver! Vrijdag 22 december 2017 werd de hervorming van de vennootschapsbelasting door het Parlement goedgekeurd. De nieuwe wetgeving biedt zowel stimuli om het klimaat voor investeringen te verbeteren, alsook maatregelen om de vennootschapsbelasting te vereenvoudigen. De tariefdaling is ongetwijfeld het pronkstuk van de regering, al wordt deze toch vergezeld door enkele correcties.

Concreet zal de hervorming van de vennootschapsbelasting verlopen in verschillende fases. Hier bespreken we kort enkele maatregelen die dit jaar reeds een impact zullen hebben.

Tarief in de vennootschapsbelasting

Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt in 2018 van 33% naar 29% (en naar 25% in 2020). Ook de aanvullende crisisbijdrage daalt van 3% naar 2% in 2018 (en verdwijnt in 2020). Daarnaast geldt een nieuw verlaagd tarief van 20% voor KMO ’s op de eerste schijf van € 100 000. De toepassingsvoorwaarden om te kunnen genieten van het verlaagd tarief worden evenwel ook grondig gewijzigd. Zo wordt onder meer de dividendvoorwaarde geschrapt. Ook de bezoldigingsvoorwaarde wordt gewijzigd. De minimumbezoldiging, toegekend aan tenminste één bedrijfsleider, wordt verhoogd van € 36.000 naar € 45.000 (mits enkele uitzonderingen).

Merk op, wanneer de vennootschap haar bedrijfsleider geen of te weinig bezoldiging toekent, dan wordt er een bijzondere aanslag van 5,1% opgelegd, berekend op het “tekort” aan bezoldiging. Vanaf aanslagjaar 2021 bedraagt deze sanctie 10%.

Investeringsaftrek

Voor de investeringen verwezenlijkt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 wordt de eenmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% naar 20%. Dit geldt zowel voor KMO ’s, eenmanszaken als de vrije beroepen.

DBI-aftrek

DBI-aftrek tussen moeder-dochtervennootschappen zou vanaf 2018 voor 100% toegepast kunnen worden in plaats van voor 95%.

Roerende voorheffing bij kapitaalvermindering

Vanaf 2018 zal een kapitaalvermindering pro rata aangerekend worden op het gestort kapitaal en belaste reserves. Zo zal er steeds 30% roerende voorheffing verschuldigd zijn op het gedeelte van de uitgekeerde reserves. Het gedeelte toegerekend op het gestort kapitaal blijft nog steeds onbelast.
De kapitaalvermindering met betrekking tot de vastgeklikte reserves in kader van artikel 537 WIB worden hier niet geviseerd. Na de wachtperiode kunnen deze nog steeds belastingvrij worden uitgekeerd.

Minimumwinstbelasting

Ter compensatie voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, wordt er een minimumwinstbelasting ingevoerd. Alle vennootschappen die minstens € 1 000 000 belastbare winst realiseren, zullen niet langer onbeperkt kunnen gebruik maken van fiscale aftrekposten om de belastbare basis weg te werken.

Meerwaarden op aandelen

Het belastingtarief van 0,412% op gerealiseerde meerwaarden op aandelen voor grote vennootschappen wordt vanaf 2018 afgeschaft.
Vanaf 2018 zullen meerwaarden op aandelen, aangehouden door vennootschappen, enkel vrijgesteld zijn van belastingen wanneer (1) de taxatievoorwaarde vervuld is, (2) deze aandelen gedurende een ononderbroken periode van minimum 1 jaar in volle eigendom worden aangehouden en (3) de participatie minimum 10% in het kapitaal bedraagt of een aanschaffingswaarde van minstens € 2 500 000 heeft.

Voorafbetalingen

Het niet voorafbetalen wordt een pak duurder voor vennootschappen.

Tax shelter

De bestaande tax shelter regeling voor startende ondernemingen breidt uit naar groeibedrijven en geldt dus niet langer enkel voor start-ups.

Stimulansen voor de eenmanszaken

Vanaf 2018 komen er ook enkele maatregelen voor de eenmanszaken. Op die manier tracht de regering te vermijden dat eenmanszaken massaal omgevormd zouden worden tot vennootschappen, omwille van het aantrekkelijke tarief in de vennootschapsbelasting. Zo wordt onder meer het volgende voorzien:

  • De autokosten worden aftrekbaar gemaakt in functie van de CO²uitstoot.
  • Het kostenforfait voor deze zelfstandigen wordt aangepast.
  • Extralegale pensioenopbouw voor zelfstandigen met een eenmanszaak wordt mogelijk.
  • Het belastingtarief voor de meerwaarden, die vanaf 2018 worden verwezenlijkt bij de stopzetting van de eenmanszaak op een gunstig moment (vanaf 60 jaar, of wegens overlijden, of gedwongen stopzetting) zal dalen tot 10%.

Conclusie

Een heroriëntering van de fiscaliteit, absoluut! Dit is slechts een greep van de maatregelen uit de gewijzigde wetgeving. Voor een uitgebreide bespreking omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting verwijzen we graag naar de website van Strategica.

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.